Những điểm mới về tiền lương & thưởng của NLĐ năm 2021

Admin Hr

Administrator
Quản trị viên
Bài viết
111
Lượt thích
24
Do Bộ Luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó có các quy định về tiền lương, thưởng của NLĐ với một số ĐIỂM MỚI đáng chú ý như sau:
HHHHHH.png

1️. Về tiền lương trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
Trong thời gian tạm hoãn, NLĐ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG LƯƠNG và các quyền lợi khác theo HDLĐ, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác (Theo Điều 30 BLLĐ 2019).

2️. Về tiền lương học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ

KHÔNG QUY ĐỊNH người học nghề, tập nghề khi trực tiếp hoặc tham gia lao động PHẢI LÀM RA SẢN PHẨM HỢP QUY CÁCH mới được trả lương (Theo Điều 61 BLLĐ 2019)

3️. Về nội dung hợp đồng đào tạo nghề giữa NSDLĐ và NLĐ
BỔ SUNG quy định TIỀN LƯƠNG TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO là những nội dung chủ yếu của HĐ đào tạo nghề. (Theo Điều 62 BLLĐ 2019)

4️. Về mức lương tối thiểu
Sửa đổi một số điểm về mức lương tối thiểu, cụ thể là:
- Quy định mức lương tối thiểu là mức lương đảm bảo mức sống tối thiểu.
- Quy định mức lương tối thiểu được xác lập theo VÙNG, ẤN ĐỊNH THEO THÁNG, GIỜ (BLLĐ năm 2012 quy định mức lương tối thiểu được xác định theo vùng, ngành)
- Bổ sung quy định về các tiêu chí để điều chỉnh mức lương tối thiểu.
(Theo Điều 91 BLLĐ 2019)
HHHHHH.png

5️. Về việc xây dựng thang, bảng lương và định mức lao động
Bỏ nghĩa vụ gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện. (Theo Điều 93 BLLĐ 2019).

6️. Về nguyên tắc trả lương
Bổ sung thêm 02 nguyên tắc trả lương, cụ thể là:
- Trường hợp NLĐ không thể nhận lương trực tiếp thì NSDLĐ có thể trả lương cho người được NLĐ ủy quyền hợp pháp;
- Cấm NSDLĐ hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của NLĐ, không được ép buộc NLĐ chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của NSDLĐ hoặc của đơn vị khác mà NSDLĐ chỉ định.
(Theo Điều 94 BLLĐ 2019)

7️. Về trả lương
Bổ sung trách nhiệm của NSDLĐ khi trả lương, đó là THÔNG BÁO BẢNG KÊ TRẢ LƯƠNG cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).
(Theo Điều 95 BLLĐ 2019)

8️. Về tiền lương ngừng việc
Bổ sung quy định về tiền lương ngừng việc do sự cố khách quan trong 2 trường hợp:
- Ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì thỏa thuận tiền lương ngừng việc không thấp hơn mức lương tối thiểu
- Ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo tiền lương ngừng việc trong 14 ngày làm việc đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.
(Theo Điều 99 BLLĐ 2019)

9️. Về thưởng

Bổ sung hình thức thưởng, cụ thể, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng hình thức khác mà NSDLĐ trả cho NLĐ (Theo Điều 104 BLLĐ 2019).

10. Về các trường hợp nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương
- Bổ sung các trường hợp NLĐ nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương PHẢI THÔNG BÁO VỚI NSDLĐ.
- Bổ sung một số trường hợp được nghỉ hưởng nguyên lương, bao gồm: cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng, con nuôi chết (Theo Điều 115 BLLĐ 2019).
 
Top