Recent content by tangkhanh

  1. T

    Giải đáp KPI - Công cụ đắc lực trong quản lý và nâng cao hiệu suất lao động

    Ngày nay xây dựng và đánh giá KPI không thể thiếu phần mềm KPI. Anh chị em quan tâm đến triển khai phần mềm KPI tại DN có thể tham khảo: Phần mềm KPI - digiiTeamW của OOC.
Top