Recent content by Lan anh

  1. L

    Giải đáp về việc Trợ cấp thôi việc theo quy định của luật lao động

    Anh/Chị ơi! Em có đọc luật lai động 2019 thì có mục Trợ cấp khi thôi việc cho nhân viên Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền...
Top