ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Trao đổi về các vấn đề liên quan đến KPI và các kiến thức kỹ năng cần có để thực hiện tốt công tác đánh giá thực hiện công việc.

KPI và các phương pháp đánh giá

Chia sẻ các phương pháp đánh giá thực hiện công việc được sử dụng phổ biến hiện nay
Chủ đề
6
Bài viết
6
Chủ đề:
6
Bài viết:
6

Vai trò của đánh giá thực hiện công việc

Tranh luận về vai trò của công tác đánh giá thực hiện công việc trong sự phát triển của doanh nghiệp và chia sẻ các định hướng thay đổi các chính sách, kế hoạch nhân sự sau quá trình đánh giá
Chủ đề
3
Bài viết
5
Chủ đề:
3
Bài viết:
5

Mối quan hệ giữa KPI và các hệ thống khác

Trao đổi và chia sẻ về hiệu quả khi doanh nghiệp sử dụng KPI. mối quan hệ giữa KPI và BSC. KPI và các hệ thống ma trận Raci, SMART
Chủ đề
5
Bài viết
5
Chủ đề:
5
Bài viết:
5
Top